Αντιπλημμυρική Προστασία

Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Ιτιάς – Νεοχωρακίου ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Ιτιάς – Νεοχωρακίου ΠΕ Φλώρινας.

Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Ιτιάς – Νεοχωρακίου ΠΕ Φλώρινας.

1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΤΙΑΣ – ΝΕΟΧΡΑΚΙΟΥ», με προϋπολογισμό: 30.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 24.193,55 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 5.806,45 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Φλώρινας Διοικητήριο Φλώρινας 53100 (6ος όροφος), μέχρι τις 30-08-2018 αντί του αντιτίμου δέκα (10) ευρώ.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται δωρεάν από την υπηρεσία. Θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (https://florina.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23853-50515, FAX επικοινωνίας 3853 50524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σολάκης Παντελής.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 -09-2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00. π.μ. (έναρξη
υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης  επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) (άρθρο 95 παρ. 2 (β) του Ν.4412/2016).

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ή εγγεγραμμένες στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων και

β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 με το ποσό των 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Φλώρινα 1/8/2018

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

Πατήστε εδώ.