Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αντιστήριξη πρανών – αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Ν. Φλώρινας»

Αντιπλημμυρική Προστασία

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αντιστήριξη πρανών – αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Ν. Φλώρινας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /∆/νση Τεχνικών έργων Π.Ε Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντιστήριξη πρανών – αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Ν. Φλώρινας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: για την κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 200.953,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και συνολικής δαπάνης 250.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. &αναθεώρηση).

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οδός : Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) – Φλώρινα

Ταχ.Κωδ. : 53 100

Τηλ. : 23850-54515 (Γραμματεία) & 23850-54521 (Τ.Σ.Ε.)

Telefax : 23850-54524 (Γραμματεία)

E-mail : d.te@florina.pdm.gov.gr

Πληροφορίες: : κα. Δούκα Σταυρούλα (Γραμματεία) & κ. Σολάκη Παντελή (Τ.Δ.Π.)

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.4 Προϊσταμένη Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τ.Δ.Π.).

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

β) η παρούσα διακήρυξη,

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος,

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,

ι) το υπόδειγμα ….

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

ιβ) η τεχνική μελέτη,

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

 

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αντιστήριξη πρανών – αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Ν. Φλώρινας» (Πατήστε εδώ)