14η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-3-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

14η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-3-2019)

14η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-3-2019) – 14η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-3-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Ιωαννίδη Κυριάκο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 12:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019 – 2020».
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμ. Περίοδο  2019 – 2020 Π.Ε. Φλώρινας».
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμός: 21.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 5. Έγκριση του πρακτικού ( Ι ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ04100002 «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στην Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Βίγλας – Πισοδερίου “Χιονοδρομικό”», προϋπολογισμού  2.050.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 6. Έγκριση Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης:

  «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου».

 7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 αδειών χρήσης OFFICE.
 8. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 9. Έγκριση εκπροσώπησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Φλώρινας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας την 8-4-2019.
 10. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
 11. Έγκριση δαπάνης – ανάθεση προμήθειας.
 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για του επτά (7) ηλεκτροδοτούμενους κόμβους φωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Πρεσπών αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας.
 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μιας Λεπίδας Αποχιονισμού.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας – φακέλων – δεμάτων κλπ Π.Ε. Γρεβενών για ένα ( 1 ) έτος.
 15. Έγκριση τροποποίησης αριθμ. 1990/17 απόφασης περί Διαπ0ίστωσης πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Έδρας & Π.Ε. Κοζάνης και της αναγκαιότητας περίληψης αντίστοιχων θέσεων στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 16. Έγκρισης συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους)

  για την διενέργεια του διαγωνισμού παροχής των υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 17. Έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών για την Επισκευή – Συντήρηση του λεβητοστασίου στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών επιστολής αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή κεντρικών ομιλητών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας (Καστοριά – Κατερίνη – Θες/νίκη) με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Καστοριάς (ΕΜΕ) – Αφοι Εμμανουήλ και την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός κυτίου Φαρμακείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού.
 1. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας (Καστοριά – Κατερίνη – Θεσ/νίκη) με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Καστοριάς (ΕΜΕ) – Αφοί Εμμανουήλ και την Π.Ε. Καστοριάς.
 2. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή κεντρικών ομιλητών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας (Καστοριά – Κατερίνη – Θεσ/νίκη) με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Καστοριάς (ΕΜΕ) – Αφοί Εμμανουήλ και την Π.Ε. Καστοριάς.
 3. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών ρουχισμού στα πλαίσια

  πραγματοποίησης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

 4. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2019 για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 5. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ενός λεωφορείου για την μεταφορά μαθητών και εκπαιδευτικών από τα Γρεβενά στην Καστοριά, στα πλαίσια της εκδήλωσης της εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό «Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό» στις 29/3/2019.
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για την αντιμετώπιση αναγκών του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.
 7. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός κυτίου Φαρμακείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού.
 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας (τεμ. 1000) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 12. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2020.
 13. Έγκριση δαπάνης ποσού 9.300,00 €, που αφορά το έργο:

  «Λειτουργία των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. Σερβίων Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης».

 14. Έγκριση δαπάνης.
 15. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής.
 16. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Έγκριση δαπάνης για τον Διαγνωστικό Έλεγχο (Εγκέφαλος) των οχημάτων του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ανάληψης διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης.
 20. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 24. Έγκριση δαπάνης.
 25. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Ετήσια Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018».
 26. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 27. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 3866/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (τυπική επανέγκριση με 53/19 απόφαση) περί

  «Έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός οχήματος για μετακινήσεις σε δύσβατες, εκτός δρόμου, ορεινές περιοχές, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

 28. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9/2019.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αλλαγή ελαστικών του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων μπλοκ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 31. Έγκριση: α) δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019 και β) παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντίστοιχων δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019.
 32. Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/3/2019.
 33. Έγκριση Δαπάνης που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Σύλλογο Πολυμύλου, στην εκδήλωση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, που θα πραγματοποιηθεί στις 3/4/2019.
 34. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.