Έργα οδοποιίας

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση ΕΟ προς Νόστιμο» ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση ΕΟ προς Νόστιμο» ΠΕ Καστοριάς

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Αποκατάσταση Ε.Ο προς Νόστιμο», με προϋπολογισμό: 120.000,00 € με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς kastoria.pdm.gov.gr

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα00. π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα00. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω ή στην Α1 τάξη (ένωση οικονομικών φορέων λόγω αναβάθμισης πτυχίου, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2θΐ6.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων τριακοσίων εξήντα ευρώ € (1.936,00 €). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ : 541 (π.κ. 2014ΕΠ54100002) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καστοριά 27 / 02 / 2019

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης «Αποκατάσταση ΕΟ προς Νόστιμο» ΠΕ Καστοριάς

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ τον Φάκελο Ασφάλειας &Υγείας

Δείτε εδώ το Πρότυπο Έργων κάτω των Ορίων

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)