Διαγωνισμός

Ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της.

Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 9.000,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 09/10/2017 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος  γραφείο 25) της Π. Δ. Μ, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη Τ.Κ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των οχημάτων.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τηλ. 24610 52707, αρμόδιος υπάλληλος  Βασιλειάδης Λάζαρος. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας ασφαλιστικών καλύψεων ανά μηχάνημα έργου και όχημα για το έτος 2017

 

Ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της.

Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 9.000,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 9.000,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.