Ανάρτηση απόφασης ακύρωσης διαγωνισμού και έγκρισης νέου διαγωνισμού με νέους όρους, διακήρυξη αναλώσιμων 2018 Π.Ε. Φλώρινας

Αναλώσιμα

Ανάρτηση απόφασης ακύρωσης διαγωνισμού και έγκρισης νέου διαγωνισμού με νέους όρους, διακήρυξη αναλώσιμων 2018 Π.Ε. Φλώρινας

Ανάρτηση απόφασης ακύρωσης διαγωνισμού και έγκρισης νέου διαγωνισμού με νέους όρους, διακήρυξη αναλώσιμων 2018 Π.Ε. Φλώρινας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλίας Κάτανας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 84053/1205/10-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,

με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11 Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14 Εσωτερικών».

2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17 08-2010) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Το με αριθ. πρ. 64389/896/13-4-2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ002938155).

6. Την με αριθμ. 1110/24-4-2018 (ΑΔΑ ΨΡΚΛ7ΛΨ-4ΞΡ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια.

7. Η A/A 2060/2018 με αρ. πρωτ. 74966/6418/27-4-2018 (ΑΔΑ ΨΕΤΣ7ΛΨ-ΞΦ3), έγκριση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 74.380,00

8. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ003034606.

9. Την αριθ. 1309/2018 Απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φάξ και Γραφικής Ύλης για το 2018.

10. Την σχετική Διακήρυξη 1/2018 με αριθ. πρωτ. 82152/1164/9-5-2018 με ΑΔΑΜ 18PROC003064526.

11. Την εκ παραδρομής αναγραφή στις Τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 1/2015 σχετικής διακήρυξης ότι «τα αναλώσιμα μπορεί να είναι ισοδύναμα ή συμβατά», αντί του ορθού ότι «τα αναλώσιμα μπορεί να είναι αυθεντικά», και την ανάγκη αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών αυτής.

12. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φάξ και Γραφικής Ύλης για το 2018

Ζητείται:

α) Η ακύρωση της αριθ. 1309/2018 Απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, λόγω της ανάγκης αλλαγής των όρων της διακήρυξης και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, και

β) Η έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και των νέων όρων της Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα:

α) Την ακύρωση της αριθ. 1309/2018 Απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, λόγω της ανάγκης αλλαγής των όρων της διακήρυξης και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, και

β) Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και των νέων όρων της Διακήρυξης.

Συνημμένα:

Δείτε το κείμενο της Απόφασης, εδώ: 7,1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1391 ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΨΟΗ27ΛΨ-ΛΒΚ-1

Δείτε τη νέα Διακήρυξη, εδώ: 7,7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

Δείτε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, εδώ : 4,2 ΤΕΥΔ

Δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, εδώ : 7,9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ