Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να στελεχώσει, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εδρεύει στην οδό Καρ. Σερβίας 3 & Νίκης 2, Αθήνα, με Μδεκατρείς (13) θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών, τέσσερις (4) του κλάδου/εδικότητας ΠΕ Μηχανικών και εννιά (9) του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (δυο εκ των οποίων με πτυχίο Νομικής Σχολής), προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2671/1998 (Α ́289) όπως ισχύει:

α) τους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ, με A’ βαθμό, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,

ή

β) τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με τετραετή (4) τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,

ή

γ) τους υπαλλήλους από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς αρμοδιότητας του τομέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατηγορίας ΠΕ, με δεκατριετή (13) αναγνωρισμένη υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,

και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν/μετακινηθούν στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.), να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 29-05-2018 έως 12-06-2018 αίτηση απόσπασης/μετακίνησης (υπόδειγμα) για τρία (3) έτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διοίκησης, στο γραφείο του γενικού πρωτοκόλλου (ισόγειο) στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου.

Δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα κριτήρια κάποιου κλάδου/ειδικότητας, να καλυφθεί η θέση από υποψήφιο άλλου κλάδου/ειδικότητας που έχει
προβλεφθεί στην Ανακοίνωση – Πρόσκληση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.2527/1997 (Α΄ 206) όπως ισχύει, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου βαρύνει το φορέα προέλευσής τους.