Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Ανακοίνωση παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών κατά δεκαπέντε ημέρες στον διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού του υποέργου 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟY» και υποέργου 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩN»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών κατά δεκαπέντε ημέρες στον διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού του υποέργου 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟY» και υποέργου 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩN»

Ανακοίνωση παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού του υποέργου 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟY» και υποέργου 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩN» της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 168314 και 168315 κατά δεκαπέντε ημέρες.

Νέος χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Χρόνος ανοίγματος προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών/Π.Δ.Μ
Γιαννόπουλος  Ηλίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α’ β

 

 

Να θυμίσουμε ότι:

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL531
Τηλέφωνο 2461052687
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) h.giannopoulos@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στον ΟΤΑ Β΄ βαθμού.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (168314, 168315).

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και από τη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.

Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

www.promitheus.gov.gr και

http://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης των υπόψη συμβάσεων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑ 082/1 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0022022073) και κωδικός ΣΑΕ 2021ΣΕ08210004.

Οι παρούσες συμβάσεις χρηματοδοτούνται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ 082/1)  ΣΑΕ 2021ΣΕ08210004

Η σύμβαση ή οι συμβάσεις περιλαμβάνονται στα υποέργα  1 και 2 της Πράξης: «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αρδευτικού δικτύου Βελβεντού» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α 2014-2020» και στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 908/05-03-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022022073.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Συνημμένα:

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού (pdf)

diakyrixi-ardeytiko-velventoy-ypoerga-3-4-2022-pdm

Η προκήρυξη (pdf)

prokyrixi-ardeytiko-velventoy-ypoerga-3-4-2022-pdm