Ενημέρωση σχετικά με την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης: «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62  ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περιπτ. 40 του Ν.4412/2016 και β) τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 περί δωρεάς Μελετών, ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / ΠΔΜ η μελέτη «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62  ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ».

Πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Γεφυρών της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Δρ. Π. Πανέτσος, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Γεφυρών) και του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών (ΕΠΑΥΚ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (καθηγητής Κ. Κατάκαλος) και αποτελεί Προσφορά των ανωτέρω προς την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής της ΠΕ Κοζάνης.

Συγκεκριμένα κατατέθηκε Τεχνική Περιγραφή με συνημμένο Προϋπολογισμό και Περιγραφικό Τιμολόγιο

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d.ty@pdm.gov.gr.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου να αποστείλουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / ΠΔΜ (d.ty@pdm.gov.gr) τη σχετική βεβαίωση για την ημερομηνία ανάρτησης και τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης και της μελέτης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης: «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62  ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ»