Επιτροπές

Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής αποχιονισμού

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι στις 18/08/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη δύο αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής της αξιολόγησης των προσφορών και  Διενέργειας του Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016-2017.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα συσταθεί  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή στο εν λόγο συλλογικό όργανο και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και γνώσεις προκειμένου να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.

Ο Διευθυντής  Οικονομικού

Κατσιαμάκας Χαρίσος