Ανακοίνωση – Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Μετατάξεις
Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΣΑΣ) έχει έδρα την Αθήνα, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και είναι αρμόδια για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ.160/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα αφορά τα Νομικά Πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Θεσμικός Τομέας S13 που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση