Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Γεν. Νοσοκομείο Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Το Γεν. Νοσοκομείο Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύουν «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» και την υπ’ αριθμό 1356/29-7-2016 Απόφαση της Κοινής ∆ιοικήτριας του ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ αποφάσισε την κάλυψη των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα θέσεων του Νοσοκομείου μας με μετατάξεις υπαλλήλων από Υπουργείο, Ν.Π.∆.∆ ή άλλη δημόσια υπηρεσία προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση