Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Λέσβου, του Περιφερειακού Γραφείου Σάμου και του Αυτοτελούς Κλιμακίου Χίου της Υπηρεσίας Ασύλου

Μετατάξεις
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί η Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4375/2016 (Α ́51), τις οργανικές διατάξεις του π.δ. 104/2012 (Α ́1721) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 6416/21-7-2014 (B’2034):

Προσκαλεί

τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 τ. Α ́) ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στα κάτωθι Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

1. Η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου.

2. Καθήκοντα προσωπικού.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο και τον Κανονισμό της Υπηρεσίας ή σε ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις του Διευθυντή της και τις ειδικότερες οδηγίες των προϊσταμένων του.

Κύριο καθήκον των εργαζομένων που ορίζονται ως χειριστές των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, είναι η πραγματοποίηση συνέντευξης με τον αιτούντα διεθνή προστασία και η λήψη και σύνταξη απόφασης επί των αιτημάτων αυτών.  Ο χειριστής είναι αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε α΄βαθμό.

3.Οι αποσπάσεις  θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών,  που θα εκδοθούν μετά από πρόταση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων (κατόπιν προσωπικής κατά περίπτωση συνέντευξης), κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4375/2016 (Α΄2016).

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας ή του φορέα  στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2α του Ν.4375/2016 (Α΄51)

4. Στους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου καταβάλλεται το επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (Α΄226) όπως αυτό προβλέπεται στο στη παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4375/2016 (Α΄51)

5. Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 17, 20 και 21  του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.