Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικού προσωπικού στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν.3528/2007, όπως ισχύουν και του άρθρου 6 του Ν.3613/2007

Μετατάξεις
Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09-02-2007)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων καιΥπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/01-03-2017), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4440/2016,
6. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφάλισης»

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση