Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών

Επιτροπές

Ανακοινώνουμε ότι στις 9/5/2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς  Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της)  διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για:

α)  Την προμήθεια οκτώ ( 8 ) εξυπηρετητών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

β)  Την προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών (scanners) για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα συσταθεί   σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή.

Η

Εισηγήτρια

Προϊσταμένη

Τμ.Προμηθειών

 

 Ωρολογά Ελένη

Ο

Διευθυντής 

Οικονομικού

 

 

Τσορμπατζίδης Θεολόγος