Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης 20/2016 για τη μεταφορά μαθητών σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 Π.Ε Κοζάνης

Διαγωνισμός

Σχετικά με την αριθμ. 20/2016 Διακήρυξη αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 26373  επισημαίνουμε τα έξης :

 • Σύμφωνα με το άρθρο 25 της διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα προκήρυξη και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.
 • Τα δρομολόγια, που δεν συμβασιοποιηθούν με την παρούσα διακήρυξη και παραμένουν αναγκαία τη νέα σχολική χρονιά καθώς και τα καινούργια που θα προκύψουν, θα δοθούν με τη διαδικασία της δημοπράτησης ή της διαπραγμάτευσης με κόστος χαμηλότερο από το μέγιστο, σύμφωνα με τα δρομολόγια που ήδη εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη και τις   εκάστοτε συνθήκες ανταγωνισμού.
 • Στα δρομολόγια των μεμονωμένων διαδρομών, ο αριθμός των μαθητών μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα υφίστανται, όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Οι όποιες διαφοροποιήσεις θα αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού το ελάχιστο 9 μήνες. Δηλαδή έως 24/5/2017
 • Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι έως 24/6/2017 τουλάχιστον. Το ύψος της πρέπει να είναι το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στο παράρτημα «Μεμονωμένες Διαδρομές» και στη στήλη «Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή» για τα δρομολόγια που ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 • Ημέρες δρομολογίων που θα υπολογιστούν στην οικονομική προσφορά είναι οι 350.
 • Οι ώρες δρομολογίων είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε η υπηρεσία μας.  Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποφύγει  «ακραίες» επιλογές όπως είναι για παράδειγμα, η έναρξη του δρομολογίου πολύ νωρίς, καθυστερήσεις κ.α. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει θέσει όριο αριθμού δρομολογίων, αρκεί να αποδεικνύεται από τους χρόνους μετάβασης και επιστροφής ότι αυτό είναι εφικτό.

Διευκρινίζεται ότι τα δρομολόγια των μεμονωμένων διαδρομών με α/α είναι :

 • Νο 146  μονή διαδρομή
 • Νο 147 μονή διαδρομή
 • Νο 164 μονή διαδρομή
 • Νο 173 τα χιλιόμετρα είναι 30
 • Νο 182 τα χιλιόμετρα είναι 42
 • Νο 183 τα χιλιόμετρα είναι 14
 • Νο 213 μονή διαδρομή
 • Νο 214 μονή διαδρομή
 • Νο 215 τα χιλιόμετρα είναι 182
 • Νο 216 είναι ανενεργό
 • Νο 224 είναι ανενεργό

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Κατσιαμάκας Χαρίσιος

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών