Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (16-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (16-2-2021)

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (16-2-2021) – 8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (16-2-2021) – 8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (16-2-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/2/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 9ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2021, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)
 3. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ»
 4. Έγκριση διάλυσης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΝΑΚ ΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
 5. Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης »
 6. Έγκριση  πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»
 7. Έγκριση της τροποποίησης της 174/2-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2020-2021
 8. Έγκριση 2ης μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 83.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 103.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), λόγω συμμετοχής των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού στην Απεργία – Αποχή των Μηχανικών
 9. Έγκριση 2ης μερικής τροποποίησης  συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-2021
 10. Έγκριση 2ης μερικής τροποποίησης  συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-2021
 11. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας

  «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης», μηνός Ιανουαρίου 2021

 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2021
 13. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 14. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού
 15. Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
 16. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 13.020,00€ ανά έτος για «Παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία 19 συσκευών GPS στα οχήματα και Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τα έτη 2021-2022-2023-2024
 17. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες του εργοταξίου Κοζάνης και πλήρωσης της δεξαμενής του εργοταξίου Πενταλόφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας
 18. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή παράβολων για την έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) και για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Έδρας καθώς και για την προμήθεια διαφόρων υλικών(υλικών επισκευών, υλικών σύνδεσης και συναρμολόγησης, φίλτρων κλπ ) μικρού κόστους για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας
 19. Έγκριση ορισμού υπολόγου για την καταβολή δαπανών ΚΤΕΟ, καρτών καυσαερίων κ.λ.π. των αυτ/των & οχημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021 (αντικατάσταση υπολόγου)
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν την προμήθεια αναμνηστικών δώρων έτους 2021, την προμήθεια ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, δαπάνη ενόψει Επίσημων Εορτών (α΄ εξαμήνου), ετήσια συνδρομή σε τοπικές εφημερίδες και δαπάνη ενόψει υποδοχής και φιλοξενίας προσκεκλημένων στην Π.Ε. Καστοριάς το έτος 2021
 22. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.160,64€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια εντύπων (μπλοκ) κίνησης οχημάτων μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών – έργου με τίτλο:

  «Τεχνικός Σύμβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025», με CPV 79930000-2: Ειδικές υπηρεσίες μελετών

 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 25. Έγκριση νέας προμήθειας υγειονομικού υλικού προστασίας των εργαζομένων της Π.Ε. Κοζάνης (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, θερμόμετρα, μαντηλάκια)
 26. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 27. Ορισμός δικηγόρου
 28. Ορισμός δικηγόρου
 29. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος  κας Κυριακίδου Καλλιόπης  εκτός έδρας
 30. Έγκριση δαπανών έτους 2021 της  Π.Ε. Γρεβενών
 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τεσσάρων (4) θερμαστρών ρεύματος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του Covid – 19, στα όρια ευθύνης της Π.Ε. Καστοριάς, όπου διενεργούνται ταχείς έλεγχοι αντιγόνων (Rapid Tests) σε σταθμούς επιδημιολογικής επιτήρησης, οι οποίοι λειτουργούν σχεδόν σε καθημερινή βάση και έχουν στεγαστεί σε σκηνές, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά πρωτόκολλα και εξαιτίας των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν
 32. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.