Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

7η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-2-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

7η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-2-2022)

7η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-2-2022) – 7η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-2-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 8/2/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 3. Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού προμήθειας Σταθμών Παρακολούθησης Κατάστασης Οδοστρώματος (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών έργων έδρα)
 4. Ορισμός Προέδρου Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων, ημερολογιακού έτους 2022 (με εφαρμογή προγενέστερων διατάξεων) και Προέδρου Επιτροπών Παραλαβής Έργων (με εφαρμογή πρόσφατων διατάξεων) (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών έργων έδρα)
 5. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο: «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Καισαρειάς Κοζάνης»  Προϋπολογισμού: 116.869,90 € πλέον Φ.Π.Α (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης)
 6. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι» συνολικού προϋπολογισμού: 420.000€ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς)
 7. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Επιμελητηρίου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 231.813,04 ευρώ με Φ.Π.Α, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς)
 8. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παραλαβής του εργασιών του συνόλου των Υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. – Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών ΄Έργων Π.Ε. Καστοριάς)
 9. Τροποποίηση της 88/2022  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς)
 10. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας)
 11. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού)
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού)
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού)
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού)
 15. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας έκτακτων αναγκών έτους 2022» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού )
 16. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού)
 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οικίσκου τύπου ISOBOX , για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικού– Οικονομικού)
 18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 500 τεμαχίων μασκών προστασίας ffp2 για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊου Covid – 19 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού)
 19. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών)
 20. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Ανάπτυξης)
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Εταιρείας Πολιτισμού «Παρέμβαση» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης η οποία θα είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 22. Έγκριση οικονομικής στήριξης για διεξαγωγή αθλητικών περιφερειακών αγώνων από τον ΧΟΣ Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 250 βιβλίων με θέμα «Πολύτεκνοι Ήρωες του 1821, μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 24. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3/2022 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού (Έδρα))
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλικών – ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης ΠΕ Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού (Έδρα))
 26. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού (Έδρα))
 27. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού (Έδρα))

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.