Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

64η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-12-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

64η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-12-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάτσιου Ιωάννη

ζ) Την υπ΄αριθμ. 128079/2-8-2023 δήλωση ανεξαρτοποίησης του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιοσέ Ιωάννη

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 27/12/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Αποδοχή Δωρεάς της Τράπεζα Πειραιώς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Γενικός Δ/ντης της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσίας-Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών ΤΟΕΒ Πρεσπών 2023(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 5. Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 6. Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

 7. Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 8. Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 9. Έγκριση 7ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 10. Έγκριση έκδοσης απόφασης υλοποίησης έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας» (Υποέργα αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΔΤΥ ΠΕ Κοζάνης). (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 11. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μιας (1) θεατρικής παράστασης στην ΠΕ Κοζάνης με τίτλο: «ΤΑ ΕΛΑΤΑ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΑΝ», της Εταιρείας Καλλιτεχνικής & Παιδευτικής Θεατρικής Έκφρασης «Θέατρο ΠΑΡΕΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνική προσφορά της Επιτροπής Διαγωνισμών, για τον Ηλεκτρονικό
 14. Ανοικτό Διαγωνισμό 3/2023, «για την Προμήθεια ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), εκτιμώμενης αξίας 282.258,07€,πλέον ΦΠΑ 350.000,00€(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση συγκρότησης των ακόλουθων επιτροπών όσο αφορά το έτος 2024: (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση συγκρότησης της ετήσιας τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) όσο αφορά το έτος 2024 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής γνωμοδότησης άχρηστου υλικού για το έτος 2024(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδότησης & Επιτροπής Παραλαβής για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2024

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

 19. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΔΙΣΤΡΑΤΟ (ΒΑΛΙΑ ΚΙΡΝΑ)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης για τα Νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2023-2024 της Π.Ε. Γρεβενών(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», αναδόχου: «Σύμπραξη των Μελετητικών Εταιρειών/Γραφείων Μελετών»: «DELCO Ε.Π.Ε. – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΠΟΥΡΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 22. 72η Εισήγηση έγκρισης ένταξης νέων έργων, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021 Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 23. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση γιορτής ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Π.Δ.Μ.

 

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

62η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-12-2023)