Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2017)

47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2017) – 47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2017) – 47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2017)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 14/11/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου:

  “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.”. Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541

 3. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού καί ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 4. Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση-Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά την: «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας-Σταυροποτάμου Μελισσοτόπου-Βέργας» Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 166.572,66 €.
 7. Έγκριση τροποποίησης της 2566/2017 31-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ρ297ΛΨ-ΒΦΩ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρό και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.
 8. Έγκριση νέου δρομολογίου γιο την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 9. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής που αφορά παροχή υπηρεσιών για ανανέωση αδειών χρήσης eset antivirus για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.
 10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ,που αφορά παροχή υπηρεσιών

  για επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης.

 11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ,που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης.
 12. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π. Ε Κοζάνης.
 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμάκων καν φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μετασχηματισμού φωτισμού ανελκυστήρα στο κτίριο Διοίκησης της ΠΑΜ στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Εδαφολογικές μελέτες ΠΕ Γρεβενών έτους 2017».
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΗ 2494 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός επιτραπέζιου Η/Υ (κεντρική μονάδα, οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο, ποντίκι) για τις ανάγκες της γραμματείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση αντικατάστασης τακτικού μελών της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου Ενστάσεων όσο αφορά το έτος 2017, Π.Ε.Καστοριάς.
 25. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες Προγραμμάτων

  INNOTRANS Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ΧΕΠ Π.Ε.Γρεβενών.
 27. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.
 33. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 36. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ. κ.Κάτανα Ηλία.
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ.Παναγιώτη Κώττα.
 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας ,Μετεγκαταστάσεων –Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την ΔΕΗ κ.Καρυπίδου Μαρία.
 42. Έγκριση δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την αποπληρωμή της συνδρομής για τα έτη 2017-2018

  των εφημερίδων και περιοδικών όπως φαίνονται παρακάτω: Εφημερίδες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ – ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, περιοδικό ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και  ποσοτικής παραλαβής.
 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων Π.Ε.Γρεβενών.
 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων Π.Ε.Γρεβενών .
 47. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής στον αριθ. 3/2017 Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.
 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 50. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 51. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 134/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας.
 52. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 53. Έγκριση Δαπάνης  για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (Διαμόρφωση Τεχνικού στο Καταφύγι Κοζάνης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 54. Έγκριση Δαπάνης για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 55. Έγκριση Δαπάνης ποσού που αφορά τη λήψη μετρήσεων των οργάνων ελέγχου στο έργο «φράγμα Σισανίου» εκτίμησης της κατάστασης του φράγματος και υποβολή έκθεσης της Π.Ε. Κοζάνης και την απευθείας ανάθεση σε Οικονομικό Φορέα.
 56. Έγκριση δαπάνης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα-οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών “Έργων Π,Ε. Κοζάνης.
 57. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 3η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία».
 58. Ακύρωση Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου:

  «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  250.000,00 €.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 61. Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός Π.Ε.Καστοριάς.
 62. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 22/2017.
 63. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
 64. Έγκριση και διάθεση πίστωσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 – Νέα Έργα για την ΠΕ Γρεβενών».
 65. Έγκριση δαπάνης για νομική υποστήριξη στη Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.