Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-10-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-10-2018)

43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-10-2018) – 43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-10-2018) – 43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-10-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 700.000,00 €.
 3. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 500.000,00 €.
 4. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 150.000,00 €.
 5. Έγκριση Αποδοχής ποσού 500.000,00 €, Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση Αποδοχής ποσού 300.000,00 €, Π.Ε.Καστοριάς.
 7. Έγκριση Αποδοχής πίστωσης 1.265.000,00 €, Π.Ε. Γρεβενών.
 8. Έγκριση Αποδοχής πίστωσης 350.000,00 €, Π.Ε. Γρεβενών.
 9. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).
 10. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο

  «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».

 11. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
 12. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ προϋπολογισμού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.
 13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ», Π.Ε. Γρεβενών.
 14. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ¨ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ¨ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 15. Έγκριση Ακύρωσης Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.240.000,00 € #και την Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  #1.240.000,00 €#, λόγω της επικαιροποίησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τι αριθ πρωτ. 5034/28-09-2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 148675/12541/13-08-2018 (ΑΔΑ: 64Α17ΛΨ-Φ2Ζ)

  σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Επισκευή και Συντήρηση μηχανημάτων έργου.

 17. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για την ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας.
 18. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για την πολιτιστική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγού «Η Ζωοδόχος Πηγή».
 19. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 21. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 120,00 € για την προμήθεια μίας (1) Ελληνικής σημαίας και μίας (1) σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π. Ε. Κοζάνης.
 22. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό Maintenance Triumph Adler DC-2230 της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ποσού 870€.
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασιών «Συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών».
 24. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 26 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων του αριθ. 3/2018 διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών . χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19.
 25. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 427/018 απόφαση έγκρισης απευθείας

  ανάθεσης για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2018 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.
 27. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπλοκ τριπλότυπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού πιεσόμετρου και ενός ηλεκτρονικού θερμομέτρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση περσίδων ηλιοσκίασης (στόρια) παραθύρων για τις ανάγκες γραφείου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χρωμάτων που απαιτούνται για τον ελαιοχρωματισμό του αύλειου χώρου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Βασίλειος Δόικος με την Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης

  εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Βασίλειος Δόικος με την Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του εκχιονιστικού ΚΗΥ 3737, Π.Ε. Γρεβενών.
 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής του εκχιονιστικού ΚΗΥ 3737, Π.Ε.Γρεβενών.
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυπωμένων ψηφοδελτίων και φακέλων για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 40. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 42. Έγκριση 2ου πρακτικού, για το διαγωνισμό του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
 43. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Ιτιάς – Νεοχωροκίου», Π.Ε. Φλώρινας.
 44. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε», Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου:

  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.

 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε. Φλώρινας.
 47. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.
 49. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Γρεβενών.
 50. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 27 της Διαπραγμάτευσης της 25-10-2018 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19 και των αναδόχων που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα.
 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 52. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις εθελοντικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της τράπεζας αίματος του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ».
 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (πινακίδων) σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 54. Έγκρισης παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντιστοίχων δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών περιόδου 2017-2018.
 55. Έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την συνδιοργάνωση

  «Μοτοσυκλετιστικών αγώνων endurο και scramble 2018» με τον Moτοσυκλετιστικό Όμιλο Γρεβενών.

 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών δειγματοληψίας υγρών καυσίμων για την Δ/νση Ανάπτυξης,ΠΕ Γρεβενών.
 57. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 58. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 59. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια σταθερού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με το ακρωνύμιο COMPLETE,που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg ΙΡΑ II Cross Border Co-operation Programme “GREECE – ALBANIA 2014- 2020», ΠΕ Γρεβενών.
 60. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης Έργο : «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019 – 2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 938.000,00€ (με το Φ.Π.Α).
 61. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της

  «Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Ασπρογείων» για την κατακύρωση του αναδόχου,Π.Ε.Φλώρινας.

 62. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επαγγελματικών ασύρματων πομποδεκτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 63. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (Πάρκο Γενοκτονίας Ροδίτη) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 64. Έγκριση ακύρωσης της απόφασης  2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.
 65. Έγκριση Τροποποίησης της απόφασης  2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.
 66. Έγκριση Τροποποίησης της απόφασης   2720/18  της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η οικονομική προσφορά  της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του

  «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18»

  σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

 67. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.
 68. Έγκριση ή μη πρακτικών IV & V (κατακύρωσης) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.
 69. Έγκριση ή μη πρακτικού III (κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 70. Έγκριση ή μη των Πρακτικών I & II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.