Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-3-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-3-2019)

11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-3-2019) – 11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-3-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Ιωαννίδη Κυριάκο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 5/3/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο:

  ΣΑΕΠ 541 «Νέες κατασκευές – συντήρηση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2019-2020» με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα), προϋπολογισμού: 938.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών», προϋπολογισμού: 212.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού», προϋπολογισμού: 1.572.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτες οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης»
 6.  Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης»
 7. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός – Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ. +0.00 έως Χ.Θ. +3.000»»
 8. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 9. Έγκριση ή μη του από 26/02/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρών,

  για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2019, ποσού 52.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 10. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας με είδη κυλικείου (catering) και παράθεσης δεξιώσεων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2019
 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα)
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 3ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των νοσοκομείων Δυτικής Μακεδονίας, της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Γ.Ν. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση ή μη απευθείας για catering στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, στο πλαίσιο εορτασμού της 25η Μαρτίου 2019
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στην πόλη της Καστοριάς
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 7ου Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2019 στην Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση ή η της απευθείας ανάθεσης της τοποθέτησης πέντε (5) εξέδρων εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών
 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεση της ηχητικής κάλυψης πέντε (5) εκδηλώσεων εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών
 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών catering / super market εν όψει των

  Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρηση στων ανελκυστήρων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα στη ΖΕΠ περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018
 22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητικού Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.  στην Πτολεμαΐδα
 23. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018 και του 1ου Συνοπτικού Ημερολογίου Αναδόχων
 24. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.182,40 € για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης και έκδοσης των αντίστοιχων πιστοποιητικών των ανελκυστήρων του κτιρίου Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.166,40 € για την ανάθεση των εργασιών

  ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ

 28. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ετήσιας συνδρομής HEROS, για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση ή μη του από 22/02/2019 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με τροποποίηση των όρων της με αρ. 3/2018 διακήρυξης, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, συνολικού ποσού 26.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπήγης – Φλώρινας»
 36. Έγκριση δαπάνης
 37. Έγκριση δαπάνης
 38. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
 39. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  «Κατασκευή γη0πέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου»

 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου
 41. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 42. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000,00€ (σύμπ.ΦΠΑ) για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για το κτίριο και τα οχήματα αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης
 43. Έγκριση ή μη του από 22-02-2019 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών προβολής και διαφήμισης (φυλλαδίου, προσκλήσεων, αφισών και αυτοκόλλητων βινυλίου) στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών
 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της βιντεοσκόπησης και φωτογραφικής κάλυψης δύο (2) εκδηλώσεων στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών
 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (ειδών παντοπωλείου) στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών
 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της πραγματοποίησης δύο (2) παιδικών εκδηλώσεων με κλόουν και ξυλοπόδαρους στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών
 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης δύο (2) εκδηλώσεων στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων

  «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών

 49. Έγκριση ή η της απευθείας ανάθεσης της εκτύπωσης σε διαφημιστικό πανό για τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών
 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του γραφιστικού σχεδιασμού αφίσας και banner εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών
 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πανό – προσκλήσεων – αφισών και φυλλαδίων εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών
 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεση στης προμήθειας αφισών και banner εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών
 53. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020» προϋπολογισμού 29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων φθορισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Γρεβενών
 55. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος
 56. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 179601/2085/4-10-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – Κ.Τ.Ε.Ο. Γρεβενών –  Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης»
 57. Συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων

  «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)»

 58. Έγκριση δαπανών έτους 2019
 59. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο χλμ της ΕΟ Φλώρινας – Κοζάνης (νέο τμήμα)» της Κύριας και 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης
 60. Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ της πράξης Αποκεντρωμένες προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 61. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 62. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7/2019
 63. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή (ΟΚΙ ΒΗ11dn PRN-1284 για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Σερβίων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 65. Έγκριση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Καστοριάς
 66. Έγκριση: α) Παραίτησης από ένδικα μέσα και β) Της δικαστικής δαπάνης
 67. Έγκριση: α) Παραίτησης από ένδικα μέσα και β) Της δικαστικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.