Διοικητήριο ΖΕΠ

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση, την ενημέρωση και το σχεδιασμό του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση, την ενημέρωση και το σχεδιασμό του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει,
 2. Τον με αριθμ. 2016/679 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
 3. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α/143/95) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
 4. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 45 (Πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα).
 5. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 6. Το ΠΔ 146/2010 (ΦΕΚ239/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως ισχύει,
 7. Το 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
  προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ265/Α/23.12.2014), ως ισχύει,
 8. Το Ν. 4635/2019, «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ως ισχύει,
 9. Το ΦΕΚ 67/Β/21-01-2020 που περιλαμβάνει την απόφαση περί έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
 10. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει, ιδίως τα άρθρα 119 παρ 1-7, 200 παρ. 8 και 329.
 11. Τη με αναλογική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που εφαρμόζεται για την τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) απόφαση του αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για τις

  «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

 12. Το με αριθ. πρωτ. 29428/12-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ  «1η Εγκύκλιος Κατάρτισης  Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)».
 13. Τους επίσημους καταλόγους προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΑΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ν. 4314/14 όπως χορηγήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του παρακάτω έργου.
 14. Το με αριθ. πρωτ. 64953/23-6-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ.,  όπου φαίνεται ότι το έργο με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και κωδ. έργου 2020ΕΠ04100001, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).
 15. Την με αρ. πρωτ. 82243/17-62020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 130.000,00 € για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 16. Την αριθμ431/2020 (ΑΔΑ 6ΣΟΒ7ΛΨ-ΠΥΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 17. Την απόφαση 231/2020 (ΑΔΑ 6Λ4Ε7ΛΨ-ΔΔΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τον τρόπο ανάθεσης του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:

«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση, την ενημέρωση και το σχεδιασμό του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025» ΚΩΔ. CPV 73220000-0:

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης, όπως αυτά περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, με επιλογή από τους καταλόγους προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΑΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. 4314/14 και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση του έργου.

 1. Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στην καθαρή αξία των 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 74.400,00 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων και ειδικότερα το με αριθ. πρωτ. 64953/23-6-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ.,  όπου φαίνεται ότι το έργο με τίτλο
  «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και κωδ. έργου 2020ΕΠ04100001, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).
 2. Η μέγιστη διάρκεια του έργου ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
 3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 15:00.

  Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη 50100, Ημιόροφος, Γραφείο 25.

 4. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή,
 5. Η ανάθεση του έργου διέπεται από το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης,
 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται με αιτιολογημένη απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους,
 7. Η παρούσα Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. Θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ευάγγελο  Κουρία, τηλ. 2461052743, e.kourias@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Δ. Κασαπίδης

Συνημμένα:

Το σχετικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σε docx και pdf)

ypiresies-symvoyloy-technikis-ypostirixis-2021-2025