Μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2019-2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2019-2020

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  4. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του νόμου 4625/19 (ΦΕΚ 139-Α)
  5. Την 2689 /19 (ΑΔΑ: Ψ89Ν7ΛΨ-Φ5Δ) απόφαση έγκρισης

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού ποσού 79.393,72 χωρίς το Φ.Π.Α (CPV  60130000).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης την Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κοζάνης

 

 

Τζιούμαρης Γρηγόριος

 

 

Να υπενθυμίσουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφάσισε Ομόφωνα (Απόφαση 2689/19) :

Α) Την έγκριση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού ποσού 79.393,72 με το Φ.Π.Α, όπως ο παραπάνω πίνακας.

Β) Την έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής και των όρων αυτής για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης συνολικού ποσού 79.393,72 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

Β) Την έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής και των όρων αυτής για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης συνολικού ποσού 79.393,72 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνημμένα:

Ο πίνακας των νέων δρομολογίων σχολικού έτους 2019-2020, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και η υπεύθυνη δήλωση.