Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ στο χώρο των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στο χώρο των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.E.

1. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», (α/α11, 11ης Ομάδας έργων και δραστηριοτήτων)».

β. Θέση του έργου: Γήπεδο συνολικού εμβαδού 19.800τ.μ., σε έκταση στο χώρο των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

γ. Φορέας του έργου: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 10443 Αθήνα

δ. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σαββίδου Αθηνά, τηλ.210-5192351, email: a.savvidou@admie.gr

2. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ οικ. 169810/2013 (ΦΕΚ 1999 Β’) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής.

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, συγκεκριμένα:

  1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και το αποτέλεσμα της αυτοψίας υπαλλήλου της, δεν έχει αντίρρηση για τη χορήγηση της άδειας του θέματος και δεν διατηρεί αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την εν λόγω έκταση. Ωστόσο, εξαιτίας της ιδιομορφίας του έργου, καθώς πρόκειται για παλιές εγκαταστάσεις και πιθανότατα θα προκύψουν εκσκαφικές εργασίες, η άδεια χορηγείται με τους εξής όρους :
  • Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και από την αφαίρεση του φυτικού, θα γίνουν υπό την άμεση και διαρκή παρακολούθηση εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για το σκοπό αυτό εγγράφως 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων αυτές θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4858/21 (ΦΕΚ 220/Α΄/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
  • Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία και να ενημερώσει άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, διαφορετικά θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από την παράβαση των άρθρων 56, 57, 61 και 66 του ίδιου Νόμου.
  1. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.

Πρόσθετοι όροι:

  1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας, καθώς και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτήν, θα πρέπει με ευθύνη του κυρίου του έργου, να τηρούνται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο κατά τη διάρκεια ελέγχου.
  2. Ο κύριος του έργου οφείλει να ορίσει εκπρόσωπο υπεύθυνο για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων.
  3. Επισημαίνεται, ότι εντός του ακινήτου διέρχονται γραμμές Υ.Τ., θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δεσμεύσεις που υπάρχουν στα όρια της δουλείας.

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή σε κάποια από τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ του Παραρτήματος Α της υπ’ αρίθμ.οικ.169810/2013 (ΦΕΚ 1999 Β’) ΥΑ η οποία υποβλήθηκε.

Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλει στην Υπηρεσία μας, τη δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Α και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρίθμ.οικ.169810/2013 (ΦΕΚ 1999Β’) ΥΑ, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

  

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Διαβάστε την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», στο χώρο των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.E. (ΑΔΑ: 6ΡΩ07ΛΨ-Ζ15)

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Υφιστάμενος Υποσταθμός 150kV/20kV ΜΤ ΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ στο χώρο των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας