Χιονάτο Νεστόριο

Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο – Χιονάτο

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο – Χιονάτο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο – Χιονάτο», με κωδικό αριθμό 2017ΣΕ07100017 της ΣΑΕ 071 και 2014ΕΠ54100002 της ΣΑΕΠ 541 με προϋπολογισμό 5.340.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 4.306.451,61€ (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ – ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά, χωρίς ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρας).

2. Ταχυδρομική Δ/νση: Διοικητήριο ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.:2461052682, fax:2461052685 email: d.te@pdm.gov.gr, www.pdm.gov.gr.

3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Παρασκευή Καλογεράτου τηλ. 2461052682 και 2461052686, fax: 2461052685, email: d.te@pdm.gov.gr, p.kalogeratou@pdm.gov.gr.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 81183 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου, εντός των ορίων του Δήμου Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς, για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής εργασίες:

α) χωματουργικά (εκσκαφές, προμήθεια δανείων, κατασκευή επιχωμάτων, πλήρωση νησίδων με φυτική γη), β) τεχνικά έργα (επιστρώσεις, επιχωματώσεις, κοιτοστρώσεις, κατασκευή ρείθρων, κρασπέδων, φρεατίων, τάφρων, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων), γ) οδοστρωσία (υπόβαση, βάση, κατασκευή ερεισμάτων), δ) ασφαλτικά (εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους, κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ή με αντιολισθηρή στρώση 4-5 εκ.), ε) σήμανση, ασφάλεια (στηθαία ασφαλείας, πλαστικοί οριοδείκτες οδού, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση).

4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 4.306.451,61€ χωρίς ΦΠΑ

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

5. ΚΩΔΙΚΟΙ: CPV [45233120-6] – ¨Έργα οδοποιίας¨ και NUTS: EL53 (Δυτική Μακεδονία).

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να ικανοποιούν τα Κριτήρια Επιλογής των παραγράφων Β,Γ και Δ του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 86.129,00€ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 27/03/2020 (10 μήνες).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι τις 28/02/2020.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παρ. 2α Ν. 4412/2016.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

28/05/2019 ημέρα Τρίτη, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ..

11. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

05/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Όπως στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπύδης

Συνημμένα:

Τα Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη