Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού: Α) International French Travel Market (I.F.T.M)-TOP RESA (περίοδο 01-04/10/2019 – Παρίσι Γαλλία). Β) TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 (περίοδο 09-11/10/2019 – Ρίμινι Ιταλία) και Γ) WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία)

Εκθέσεις Τουισμού ΠΔΜ 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού: Α) International French Travel Market (I.F.T.M)-TOP RESA (περίοδο 01-04/10/2019 – Παρίσι Γαλλία). Β) TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 (περίοδο 09-11/10/2019 – Ρίμινι Ιταλία) και Γ) WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία)

Αριθμός Διακήρυξης: 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΒΚ7ΛΨ-Χ5Ε)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού:

Α) International French Travel Market (I.F.T.M)-TOP RESA (περίοδο 01-04/10/2019 – Παρίσι Γαλλία).

Β) TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 (περίοδο 09-11/10/2019 – Ρίμινι Ιταλία) και

Γ) WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία)

Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: International French Travel Market (I.F.T.M)-TOP RESA (περίοδο 01-04/10/2019 – Παρίσι Γαλλία), Προϋπολογισμού 8.184,00 € (συμπ ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 2: TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 (περίοδο 09-11/10/2019 – Ρίμινι Ιταλία) Προϋπολογισμού 9.727,80 € (συμπ ΦΠΑ) και

ΤΜΗΜΑ 3: WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο  Μεγάλη Βρετανία) Προϋπολογισμού 8.742,00 € (συμπ ΦΠΑ)

Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω τμημάτων ή και για τα τρία Τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων και απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Αναλυτική Περιγραφή των Τμημάτων περιλαμβάνονται στην αρίθμ. 13/2019 διακήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 26.653,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 13/2019 Διακήρυξης, στο Τμήμα Προμηθειών, Δημοκρατίας 27 Ημιόροφος Γραφείο 25 Κοζάνη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/09/2019 και ώρα 15:00 μμ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Κοζάνης την Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 09:00πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών.

Η διάρκεια της/των σύμβασης/σεων ορίζεται από της υπογραφής της μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των δράσεων ως ανωτέρω για κάθε δράση ξεχωριστά (Με ανώτερο την 06/11/2019).

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Ο Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού (Η περίληψη της διακήρυξης 13/2019 – με ΑΔΑ: ΩΗΒΚ7ΛΨ-Χ5Ε)

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και το

Παράρτημα 1 για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής ΠΔΜ στις εκθέσεις τουρισμού IFTM – TTG – WTM 2019

diakiryxi13-2019-ektheseis-tourismou-parartima1