Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017

Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ΠΔΜ διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 7/2017 για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017.

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.): 55.000,00 ευρώ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Γλώσσα : Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13/11/-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 7/2017.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 01/11/2017, ημέρα Τετάρτη.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 7/2017 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, Τηλ.24673-50203, fax: 24673-50353).

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 12.000kg ΜΕΧΡΙ 24.552,00 €

Β) ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 10.000kg ΜΕΧΡΙ 21.080,00 €

Γ) ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 7.000kg ΜΕΧΡΙ 7.725,20 €

Δ) ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 800lt ΜΕΧΡΙ 1.637,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης.

Η περίληψη της παρούσας δημοσιεύθηκε στον Τοπικό καθημερινό τύπο της Καστοριάς και αναρτήθηκε επίσης στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής εντός της προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως, από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (άρθρο 96 Ν. 4412/2016).

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς           Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

        Σωτήριος Σ. Αδαμόπουλος                                Θεόδωρος Καρυπίδης

Δείτε ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης
Δείτε εδώ ολόκληρη την υπ’ αρίθμ. 7/2017 Διακήρυξη