Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού, έτους 2017 για τις ανάγκες Αποχιονισμού ΠΕ Καστοριάς

Διαγωνισμός

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 7/2016 για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος  2017.

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ): 59.000,00 ευρώ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕ 541)

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 05-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση  τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Διακήρυξη 7/2016.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 23-12-2016, ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο .

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 7/2016 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4, Τηλ.2467350279, fax: 2467350353).

Δείτε εδώ την Διακήρυξη 7/2016