Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2019 η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 8-10/11/2019

Philoxenia 2019

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2019 η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 8-10/11/2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συμμετάσχει στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2019 η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 08-10/11/2019. Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις εργασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσης.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγο ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 14.210,88 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  Αναλυτικά η προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνει:

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι και τις 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα και 14:00 μ.μ., στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Δ.Μ, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη Τ.Κ 50 100.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και είναι απαράβατοι. Η συμμετοχή στην παρούσα συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Φορολογική Ενημερότητα

ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)

Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου του άρθρου 73 του Ν. 4412/16)

Σημείωση 1: Για τις ως άνω 3 και 4 περιπτώσεις αν πρόκειται για εταιρείες α) Α.Ε. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ΙΚΕ του εκπροσώπου και γ) Ο.Ε. Ε.Π.Ε. Ε.Ε όλων των μελών τους ή του εκπροσώπου αν έχει οριστεί από το καταστατικό τους.

Σημείωση 2: Οι εταιρείες που θα στηριχθούν σε άλλους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/16 θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία θα προκύπτει η συμφωνία για την εκτέλεση των όρων της παρούσης και η επωνυμία του φορέα που προτίθεται να συνεργαστεί καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φορέα που θα συμπράξει στην οποία θα αναφέρεται η αποδοχή της μεταξύ τους συνεργασίας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

                               

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

Συνημμένα:

To ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσης

philoxenia-2019-parartima-1