Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/24-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/24-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/24-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/24-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/24-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/24-9-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 20-09-19 πρακτικού  της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

2149/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΡΑ

2150/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2151/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020

2152/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Ο.Ε.

2153/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου»

2154/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης Παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ — ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ» του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ»

2155/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

2156/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: ” Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2018″

2157/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

2158/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

 ΕΓΚΡΙΣΗ III πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος Σκοπιάς »

2159/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 19ης  Αυγούστου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ»

2160/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς »

2161/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

2162/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»

2163/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 120 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος  για  τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε Κοζάνης και της Π.Δ.Μ.

2164/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ λύσης της με αριθ. 187639/5223-16/10/2018 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΡ57ΛΨ-ΒΣΨΑΔΑΜ: 18SYMV003848824) για  Υ-1  Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη  /Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ειδών και αγαθών  Διανομών ΤΕΒΑ έτους 2016 για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192)

2165/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού IΙ (δικαιολογητικά μειοδότη) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2019-2020, Τμήματα 1 Κοζάνη & 6 Σέρβια

2166/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης πρακτικού διαγωνισμού I  αποσφράγισης  Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς που αφορούν στον  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών  «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 84.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2167/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 09/09/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2168/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης της αριθμ. 2034/19 (ΑΔΑ ΨΧ9Υ7ΛΨ-ΛΝΗ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σχετικής με « ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας για ένα έτος»

2169/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2019-2020, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 292.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2170/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

2171/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε. Γρεβενών

2172/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων  της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2173/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της εκτέλεσης των υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Νέο Κανονισμό προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (679/16 GDPR) και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης

2174/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση “ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019” από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2019, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα, συνολικού ποσού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

2175/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο

2176/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

2177/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

2178/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης – διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για το «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και Κ.Α.Α. Σερβίων και Πλατανορεύματος – Ελαττώματα – Συντήρηση κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 σε συνδυασμό με το άρθρ.60 του Ν.3669/08»

2179/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το έργο «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσόβουνου»

2180/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2019-2020

2181/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 471,20€, (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια δύο (2) μπαταριών για τις ανάγκες των μηχανημάτων-οχημάτων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

2182/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη προμήθεια στεφάνων προς κατάθεση σε εορταστικές, επετειακές, εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις και λοιπές περιπτώσεις έως τέλος του 2019

2183/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων σε ημερίδα

2184/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

2185/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

2186/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών

2187/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2188/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2189/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια μιζαντλίας & χειριστηρίου λεπίδας αποχιονισμού για το αποχιονιστικό όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2478

2190/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών & πινακίδων αναγγελίας κινδύνου 

2191/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. –Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας

2192/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2193/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών

2194/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2195/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής ποσού 11.742 €.  € για την καταβολή  συμπληρωματικής αποζημίωσης του άρθρου 55, Π.Δ. 410/98 λόγω απόλυσης στην πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κα Κομίνη-Στούμπα Δημητρούλα του Αθανασίου λόγω απόλυσης προς συνταξιοδότηση

2196/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στο μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Βελτίωση – ασφάλεια Επαρχιακής Οδού Κοζάνης – Κρόκου – Καισαριάς Π.Ε. Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)

2197/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προγραμματισμός υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Οκτωβρίου 2019

2198/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης Π.Ε. Κοζάνης

2199/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017

2200/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Ντιό Ευφροσύνης

2201/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 15 Διαπραγμάτευσης της 19-9-2019 για δρομολόγιο μεταφοράς ενός μαθητή Α/θμιας Εκπαίδευσης και της κατακύρωσης αυτού σε ανάδοχο οδηγό ταξί

2202/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 16 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα του αριθ. 8/2019 Διαγωνισμού για την  Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2019 έως και Οκτώβριο 2020 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2020

2203/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) δαπάνης ποσού 74.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια  λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και β) της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6,250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ)

2204/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2205/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 25/9/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ