Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διετία 2022-2023

Διοικητήριο ΖΕΠ

Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διετία 2022-2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.
 2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ Α’, 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/22-2-2005 τ. Α’).
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύουν.
 6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Περιφερειών», και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/05-04-2013), καθώς και την Εγκύκλιο 6 του 2013.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», που συμπληρώνει το άρθρο 159 παρ. 1. του Ν. 3852/2010.
 8. Τις διατάξεις του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ. Αρ. 81 τ. Α /5-4-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1571/119/28-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 39717/1957/05-09-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1571/119/28-1-2011 Απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της υπ’ αριθ. 3345/193/14-2-2011 Απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 39364/1333/16-04-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τοποθέτησης του υπαλλήλου Αναγνώστου Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 128428/4074/03-12-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τοποθέτησης του υπαλλήλου Γιαννόπουλου Ηλία, κλάδου Π.Ε Μηχανικών, με βαθμό Α΄, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 175760/17-11-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τοποθέτησης του Βούρα Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου, του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 14. Το με αρ. πρωτ. 166436/02-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα), προς τους αρμόδιους φορείς για υπόδειξη εκπροσώπων.
 15. Το με αρ. πρωτ. 166965/033-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα), προς τον Δήμο, για υπόδειξη εκπροσώπων.

Και αφού ελήφθησαν υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 177846/19-11-2021 έγγραφο του Δήμου Κοζάνης.

β) Το με αριθ. πρωτ. 180855/25-11-2021 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Το με αριθ. πρωτ. 178889/23-11-2021 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

δ) Το με αριθ. πρωτ. 183195/30-11-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων Δυτικής Μακεδονίας.

ε) Το με αριθ. πρωτ. 195121/15-12-2021 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

στ) Το με αριθ. πρωτ. 204489/30-12-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Κατόχων Εργοληπτικής βεβαίωσης Π.Ε. Δυτ, Μακεδονίας (Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε.).

ζ) Το με αριθ. πρωτ. 2688/11-01-2022 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.).

η) Το με αριθ. πρωτ. 3628/11-01-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία  2022 – 2023 ως ακολούθως:

 1. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, Αναπληρωτής Δ/ντής Τεχνικών Έργων (έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με Α’ βαθμό, Αναπληρωτή. Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της ΔΤΕ (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Κουζιάκης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. (Έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτρια του την Κοντοπόδη Μαρία, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, με Α΄ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Παπαθανασίου Αικατερίνη, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης, με αναπληρωτή της τον Καρπουζά Χρήστο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, με Α΄ βαθμό, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.
 1. Χαρίσης Ευάγγελος, Δικηγόρος, με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συμμετοχή του οποίου είναι υποχρεωτική όταν ανακύπτει συγκεκριμένο ‘‘νομικό ζήτημα’’, με αναπληρωτή του τον Μοσχάκη Βασίλειο, Δικηγόρο, με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννου), Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Δισλή Βασίλειο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό.
 1. Σημανδράκος Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος, του Δήμου Κοζάνης, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή του τον Τσεχελίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, του Δήμου Εορδαίας.
 1. Διανέλης Αλκιβιάδης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή του τον Καραματσούκα Αργύριο, Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.),
 1. Αλβανός Δημήτριος, Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με Α’ βαθμό, στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών και συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, με αναπληρωτή του τον Μπούρτζο Τριαντάφυλλο, Π.Ε. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με Α’ βαθμό, Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Ζαραμπούκας Χρήστος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατόχων Εργοληπτικής βεβαίωσης Π.Ε. Δυτ, Μακεδονίας (Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε.), στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν σε ανάδοχο εργολήπτη, μέλος του Συνδέσμου, με δικαίωμα ψήφου, με αναπληρωτή του τον Παραμόνου Αναστάσιο.

Ως Πρόεδρος από τα μέλη του Συμβουλίου ορίζεται ο Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή αυτού, τον Γιαννόπουλο Ηλία, Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με Α΄ βαθμό.

Ως γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Τασιούλα Κωνσταντία, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. (Έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά της, την Τούμπα Μαρία, Δ.Ε. Εργοδηγών, με Α΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ.Τ.Ε. (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος, για έκαστο θέμα που συζητείται κάθε φορά και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από το νόμιμο αναπληρωτή του, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/31-01-2013.

Οι αρμοδιότητες του  Τεχνικού Συμβουλίου, ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ. Α΄).

Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 7/2013 και λήγει την 31-12-2023.

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (https://www.pdm.gov.gr) και στο πρόγραμμα Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr).

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία 2022-2023, με ΑΔΑ: 6Λ8Α7ΛΨ-ΜΛΩ

Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διετία 2022-2023