Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω έλλειψης αιτήσεων από μέλη επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών φορέων, συμμετεχόντων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, η προθεσμία κατάθεσης φακέλου αίτησης υποψηφιότητας για ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ), παρατείνεται μέχρι 31-3-2022

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω έλλειψης αιτήσεων από μέλη επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών φορέων, συμμετεχόντων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, η προθεσμία κατάθεσης φακέλου αίτησης υποψηφιότητας για ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ), παρατείνεται μέχρι 31-3-2022

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω έλλειψης αιτήσεων από μέλη επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών φορέων, συμμετεχόντων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας,

η προθεσμία κατάθεσης φακέλου αίτησης υποψηφιότητας για ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ), παρατείνεται μέχρι 31-3-2022

Να θυμίσουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για ορισμό µελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ), σύμφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν:

Α) οι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές, που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και

Β) μέλη επαγγελματικών επιμελητηρίων και επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών φορέων, συμμετέχοντες στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.

Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα από το οποίο να προκύπτει μεταξύ άλλων το ακριβές χρονικό διάστημα σε μήνες και να αναγράφεται αναλυτικά η περιγραφή της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα ΕΤΑΚ.

Επίσης, υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα στο αναλυτικό βιογραφικό (τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής, αποδεικτικά εμπειρίας κλπ) είναι αληθή και θα προσκομισθούν, εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση δίνονται:

  • στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr) και στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και
  • από τον κ. Νικόλαο Τοπαλίδη, Γραφείο Περιφερειάρχη, info@pdm.gov.gr και 2461052616.

Συνημμένα:

  • Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σε μορφή pdf)
  • Το υπόδειγμα της Αίτησης (σε μορφή doc)

 

prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-orismo-melon-toy-psek-pdm-2022