Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Γρεβενών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Γρεβενών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Γρεβενών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 109046/04-08-2020 ΣΟΧ1/2020 ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος (20-04-2021), ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την αντιμετώπιση των αναγκών του Προγράμματος Εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 14 Αυγούστου 2020 και λήγει στις 24 Αυγούστου 2020.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014), όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-7-2018).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ125/τ.Α΄/7-7-2016).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-02-2019).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική του
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-03-2020).

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα
ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις»

(ΦΕΚ 75/τ. Α’/30-03-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020
(ΦΕΚ 86/τ. Α΄/25-4-2020).

10. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών- εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4440/2016…» (ΦΕΚ
272/τ.Β΄/6-2-2017).

11. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2016 με την οποία θεσπίστηκαν μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων σε σχέση με τη νόσο της Οζώδους Δερματίτιδας στα κράτη μέλη όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. C(2019) 8571 final/27-11-2019 όμοια απόφαση και παρατάθηκε η ισχύς της έως 20 Απριλίου 2021.

12. Την υπ’ αριθ. 3425/330848/18-12-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2020» (ΦΕΚ 4738/τ. Β΄/20-12-2019).

13. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./4/30805/13-01-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, για το Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 147/23079/22-1-2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που
προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2020».

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1328/39509/05-02-2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:

«Κατανομή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών».

16. Την υπ’ αριθ. 130433/16-12-2019 (ΦΕΚ Β’ 4749) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».

17. Την υπ’ αριθ. 135006/24-12-2019 (ΑΔΑ: 610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την οποία το έργο: «Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το 2020» εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με κωδικό έργου 2019ΣΕ08220010 της ΣΑΕ082/2.

18. Την υπ’ αριθμ. 132/20/07-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ4Φ7ΛΨ-ΧΘΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) Κτηνιάτρου στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52217/24-4-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών/Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

20. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 105920/30-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Γρεβενών για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την αντιμετώπιση των αναγκών του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της
Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
που εδρεύει στα Γρεβενά του Νομού Γρεβενών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Πρόσληψη προσωπικού στην ΠΕ Γρεβενών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εδώ.

Τα ειδικά έντυπα του ΑΣΕΠ που αφορούν την ανακοίνωση μπορείτε να τα δείτε και να τα αποθηκεύσετε από τους παρακάτω συνδέσμους: