Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων (βανών) διακοπής και ελέγχου δικτύου θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

Διοικητήριο ΖΕΠ

Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων (βανών) διακοπής και ελέγχου δικτύου θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Άρθρο 118 Ν.4412/16 – ΦΕΚ 147 Α) για

Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων (βανών) διακοπής και ελέγχου δικτύου θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ,

  στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Τo αρίθμ. πρωτ. 103140/23-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 11. Τo αρίθμ. πρωτ. 103140/24-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 12. Την αριθμ. πρωτ. 1050/20 (ΑΔΑ: Ω0837ΛΨ-Ω79) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 13. Την αριθμ. 2923/20 (ΑΔΑ: Ω0ΚΟ7ΛΨ-ΑΞΝ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 071.9471.
 14. Την αριθμ. 2924/20 (ΑΔΑ: ΩΑ717ΛΨ-Δ63) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 071.9471.
 15. Την ανάγκη για την προμήθεια των εν λόγω για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 21-8-2020 και ώρα 14:00 για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης εξαρτημάτων (βανών) διακοπής και ελέγχου δικτύου θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.910,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 8.568,40, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) και τον κο Η. Γιαννόπουλο  τηλ. 2461052687 e-mail: h.giannopoulos@pdm.gov.gr ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης του αναδόχου αποτελεί η προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων (βανών) διακοπής και ελέγχου δικτύου θέρμανσης του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ), Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στα έγγραφα που ακολουθούν στο τέλος της παρούσης καθώς και πίνακας με τα προς προμήθεια υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι όπως και πρότυπος πίνακας υποβολής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο του πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι των ποσοτήτων και απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται και όχι τμηματικά.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) λόγω αντίστοιχης εμπειρίας.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να φέρουν σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Φορολογική – Ασφαλιστική Ενημερότητα
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16
 4. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης και ειδικά:
  α)
  Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση του ατόμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση και

  β) Αν πρόκειται για εταιρείες Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε κλπ. όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους και τέλος για τις ΙΚΕ βεβαίωση ΕΦΚΑ του διαχειριστή.

 5. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν:
 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • Διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο με τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες, άδεις και πιστοποιήσεις και για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη.
 • Διαθέτει επάρκεια υλικών και θα τροφοδοτεί την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
 • Τα υλικά είναι κατάλληλα και να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς και να παρέχει 12 μηνη τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας
 • Τα υλικά είναι πιστοποιημένα κατά CE και θα φέρουν αντίστοιχη σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.
 • Σε περίπτωση βλάβης από υλικό ή από εκτέλεση εργασίας αναλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάβης με δικά του έξοδα.
 • Να αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των υλικών, εφόσον είναι δυνατόν.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υλικών και των υπηρεσιών.

Τον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται υποχρεωτικά εξωτερικά:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός αυτής
 3. Τα στοιχεία του αποστολέα
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη συμπλήρωση ενός έτους  με δικαίωμα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες, και  με την προϋπόθεση μη εξάντλησης της σχετικής πίστωσης.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να εξασφαλίζει την παροχή έγκαιρης και αρίστης ποιότητας υλικών και υπηρεσιών οι οποίες συνιστούν και τους όρους της παρούσης καθώς επίσης και τη μεταφορά των υλικών στο εργοτάξιο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Τεχνικές Προδιαγραφές και το Έντυπο υποβολής προσφοράς (σε μορφή doc)