ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. λογότυπο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (εως 31/08/2020)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της εκπόνησης «Γεωτεχνικής Μελέτης Άμεσης Προτεραιότητας Ανάπλασης Περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης» (χώρος κτιρίων και υποδομών).

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας στελεχών της ΑΝΚΟ το οποίο στελεχώνεται με το ανάλογα καταρτισμένο και έμπειρο δυναμικό ανάλογων ειδικοτήτων με αντικείμενο την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών, που αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08/08/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 116 και 118,

2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07/06/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. Το “Καταστατικό της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.”, ΦΕΚ 1414/26-02-2007 όπως ισχύει,

5. Την υπ’ αρ. 31/2019 (07-10-2019) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. «Έγκριση προσαρμογής του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (Γενικός Κανονισμός) καθώς και των επιμέρους Κανονισμών, Συστημάτων και Εγχειριδίων (Κανονισμός Προσωπικού, Κανονισμός Ανάθεσης μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, Σ.Δ.Π. κατά ΕΝ ISO 9001:2015 και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων δημόσιου χαρακτήρα) της Εταιρείας.

6. Την υπ’ αρ. 05/2020 (03-02-2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2020».

7. Την ανάγκη της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, στην περιοχή του Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης (χώρος κτιρίων και υποδομών) στο πλαίσιο εκπόνησης της «Γεωτεχνικής Μελέτης Άμεσης Προτεραιότητας Ανάπλασης Περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης», όπως αποτυπώνεται στο πρωτογενές αίτημα με υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2743/149/ZYM, 612/671-24/07/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007084962 2020-07-24),

8. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΝΚΟ με υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2748/149/ZYM, 612/671-28/07/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007115343 2020-7-30),

9. Την ΚΥΑ ΔΜΕΟ/Δ/0/1759 12.11.1998 και ειδικότερα το άρθρο 5 με βάση το οποίο στις γενικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις κάθε γεωτεχνικής μελέτης προϋποθέτονται τα Γεωτεχνικά και γεωλογικά δεδομένα του εδάφους, η επαρκής γνώση της στρωματογραφίας, της δίαιτας των υπόγειων νερών και των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους στα χώρο επιρροής του έργου.

10. Την Υπουργική Απόφαση Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς (Ε101-83) Απόφ. ΒΜ 5/0/30377/25.5.83 (ΦΕΚ 363 Β`της 24.6.83)

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 21867/2016 – ΦΕΚ 3276/Β/12-10-2016. Αριθμ. οικ. 21867 9ΦΕΚ Β 3276 12.10.2016 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

12. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας δαπάνης είναι εντός του προϋπολογισμού του έργου για το 2020,

σας προσκαλεί

να υποβάλλετε έγγραφη πρόταση – προσφορά, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) έως τη Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας (Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 501 31 Κοζάνη) για παροχή υπηρεσιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (εως 31/08/2020)

prosklisi-geotriseon-2020