Πρόσκληση συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Διοικητήριο ΖΕΠ

Έχοντας  υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθ. 178 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. Α’ / 19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
  2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010 τ.Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  3. Την ανάγκη συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος  είναι εγγεγραμμένος  στους  εκλογικούς καταλόγους των  Δήμων  της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, να υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο, από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες-μέλη της Περιφερειακής  Επιτροπής  Διαβούλευσης.

Η Περιφερειακή  Επιτροπή  Διαβούλευσης, η  θητεία  της οποίας  ακολουθεί  τη  θητεία  της περιφερειακής  αρχής, έχει τις  ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες  της Περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέµατα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή τον Περιφερειάρχη,

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών

δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.

Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση της.

Συνεδριάζει δημόσια, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και μία φορά τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον πρόεδρο της επιτροπής είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή.

Η αίτηση συντάσσεται στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (περιλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας) και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δηλώνω ότι είμαι εγγεγραμμένος-η στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ……., εκλογικό Διαμέρισμα …… με Ειδικό Εκλογικό Αριθμό …… και επιθυμώ να εγγραφώ στον κατάλογο των δημοτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από τον οποίο θα προκύψουν με κλήρωση οι δημότες, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη θητεία 2019-2023 της Περιφερειακής Αρχής».

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς εντός δέκα (10) ημερών (από 01-11-2019 έως 11-11-2019) στη Δ/νση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Γραμματεία Περιφερειάρχη

ΖΕΠ

Τ.Κ 50100

ΚΟΖΑΝΗ

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης