Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο Ε.Α.Π.

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2023)

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ένταξης έργων στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2023)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Τη με αριθμό 46/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Τη με αριθμό 47/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 4. Την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει
 5. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

Καλεί

 

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

 1. Βόσδου Σωτήριο
 2. Μάνο Θωμά
 3. Χατζηζήση Λάμπρο
 4. Γιαννακίδη Σταύρο
 5. Κάτανα Ηλία
 6. Στρατάκη Ιωάννη

στην συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 8:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και θέματα:

1: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 34η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

2: Έγκριση ένταξης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, μετά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.24610 52620).

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ένταξης Έργων 

στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

 

Αικατερίνη Δαδαμόγια 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
 2. Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ένταξης στο Ε.Α.Π. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 1. Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτριο Γαζή 
 2. Δήμοι Π.Ε. Κοζάνης  
 3. Δήμοι Π.Ε. Φλώρινας 
 4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
 5. Επικεφαλής Παρατάξεων Π.Δ.Μ. 
 6. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα  
 7. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (κ. Κ. Αυξέντης) 
 8. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ. 
 9. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.