Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ψυχρής ασφάλτου στην ΠΕ Φλώρινας για το 2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ψυχρής ασφάλτου στην ΠΕ Φλώρινας για το 2019

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου σε 1.725 πλαστικά δοχεία των 25 Kg για τις ανάγκες εργασιών άμεσης επούλωσης λάκκων σημείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.

6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

8. Το αριθ. πρωτ. 222214/5297/4-12-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας με ΑΔΑΜ: 18REQ004125149 για ανάληψη πίστωσης ποσού 15.000,00 € για «Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου 2019».

9. Το αριθ. πρωτ. 224513/19003/6-12-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.

10.Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. με Αρ. 3864/12-12-2018 (με ΑΔΑ: Ω23Η7ΛΨ-ΝΑΓ) έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ.

11. Την αριθμ. Πρωτ. 234322/19713/18-12-2018 με ΑΔΑ: Ψ71Τ7ΛΨ-Λ1Ν Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 5251/18-12-2018 για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2019».

12. Το αριθ. πρωτ. 238229/5711/24-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισμό μελέτης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.

13. Το αριθ. πρωτ. 21170/1849/6-2-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Φλώρινας για τυπική επανέγκριση και τη διάθεση πίστωσης.

14. Την Αριθ. 338/12-2-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΑ5Η7ΛΨ-Ζ4Ο) έγκρισης της τυπικής επανέγκρισης δαπανών Π.Ε. Φλώρινας.

15. Την αριθμ. Πρωτ. 33540/2818/25-2-2019 με ΑΔΑ: 6ΧΠΧ7ΛΨ-ΞΙΒ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 1121/25-2-2019 για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2019».

16. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004563117 για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2019».

17. Την Αριθ. 646/12-3-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΘΗΥ7ΛΨ-ΔΟΕ) έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου, ποσότητας 1.725 πλαστικών δοχείων των 15 Kg, προϋπολογισμού 14.973,00 € για το έτος 2019 για τις ανάγκες εργασιών επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού Ε.Ο. Δικτύου του Ν. Φλώρινας.

18.Τις ανάγκες εργασιών άμεσης επούλωσης λάκκων με χρήση ψυχρής ασφάλτου σημείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2019.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου σε 1.725 πλαστικά δοχεία των 25 Kg για τις ανάγκες εργασιών άμεσης επούλωσης λάκκων σημείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 14.973,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το Περιγραφικό Τιμολόγιο.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ψυχρής ασφάλτου στην ΠΕ Φλώρινας για το 2019