Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων για την ΠΕ Φλώρινας

Εργασίες αποχιονισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων για την ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεση, σε Εταιρεία κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, προμήθειας 439 τόνων αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.768,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (439 τόνοι Χ 56,42 € με ΦΠΑ ο τόνος, σύμφωνα με τον από 6-3-2019 Προϋπολογισμό μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.

6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

8. Το αριθ. πρωτ. 30932/803/21-2-2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας με ΑΔΑΜ: 18REQ004503079 για ανάληψη πίστωσης ποσού 24.800,00 € για «Προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019».

9. Το αριθ. πρωτ. 13674/1270/25-1-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.

10. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. με Αρ. 227/29-1-2019 (με ΑΔΑ: 7ΝΔΝ7ΛΨ-ΥΦΝ) έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ.

11. Την αριθμ. Πρωτ. 32786/2735/25-2-2019 με ΑΔΑ: 6ΚΞΓ7ΛΨ-ΩΟΘ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 1133/25-2-2019 για την «Προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019».

12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004808257.

13. Την ΣΑΕΠ 541/2019 Κατηγορία 1 Α/Α 10 κ.ε. 2014ΕΠ54100002

14. Το αριθ. πρωτ. 43395/1151/12-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας αποστολής τευχών μελέτης του έργου «Προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019».

15. Την Αριθ. 1045/10-5-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΘΡ57ΛΨ-0ΗΩ) έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019, ποσότητας 439 τόνων προϋπολογισμού 24.768,38 € με ΦΠΑ.

16.Τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας σε έκτακτη χιονόπτωση, ή παγετού ορεινών περιοχών.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεση, σε Εταιρεία κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, προμήθειας 439 τόνων αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.768,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (439 τόνοι Χ 56,42 € με ΦΠΑ ο τόνος, σύμφωνα με τον από 6-3-2019 Προυπολογισμό μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9471.05 οικονομικού έτους 2019.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση του αλατιού αποχιονισμού έως και 31/12/2019.

Το προς προμήθεια αλάτι αποχιονισμού περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το περιγραφικό Τιμολόγιο, του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Πατήστε εδώ για τη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων για την ΠΕ Φλώρινας.