Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας για το έτος 2018-2019

Διακίνηση αλληλογραφίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας για το έτος 2018-2019

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προσκαλεί – ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (COURIER).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για παροχή Ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (COURIER), κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, του έργου της διακίνησης αλληλογραφίας – δεμάτων με Ταχυδρομική υπηρεσία και Ταχυμεταφορά (courier) για τις ανάγκες (κοινές και επείγουσες) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έτος 2018-2019.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 400,00 € για το έτος 2018 ήτοι 300,00 € για την ομάδα Α και 100 € για την ομάδα Β και στο ποσό των 20.000,00 € για το έτος 2019 ήτοι 11.850,00 € για την ομάδα Α (Α1, Α2, Α3), 8.000,00 € για την ομάδα Β και 150,00 € για την ομάδα Γ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ για τα ΕΛΤΑ Α.Ε. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20% (απόφαση ανάληψης πολυετούς δέσμευσης ετών 2018, 2019 με α/α 14/2018 με ΑΔΑ: Ψ3177ΛΨ-Ν0Τ και Απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης έτους 2019 α/α 15/2018 με ΑΔΑ: ΨΤ3Θ7ΛΨ-ΑΤΜ).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν τα ποσά με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ για τα ΕΛΤΑ Α.Ε. και θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 28 – 12 – 2018 και ώρα 9 π.μ. στη G/νση Gιοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, στο Gιοικητήριο Πτολεμαίων 1 – 53100 Φλώρινα (5ος όροφος).

Πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη τηλ. 23853 50504.

Επισυνάπτονται έντυπα οικονομικών προσφορών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας για το έτος 2018-2019

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ΠΕ Φλώρινας για το έτος 2018-2019