Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ενός Ιατρού Εργασίας & ενός Τεχνικού Ασφάλειας για την Π.Ε. Φλώρινας

Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ενός Ιατρού Εργασίας & ενός Τεχνικού Ασφάλειας για την Π.Ε. Φλώρινας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ενός Ιατρού Εργασίας & ενός Τεχνικού Ασφάλειας για την Π.Ε. Φλώρινας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

4. ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

6. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.

7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

8. 7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

9. Το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

10. Το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 2527/1997) με Ιατρό εργασίας και Τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του Ν.4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

11. Το αριθ. πρωτ. 163516/13-11-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007645471 για ανάληψη πίστωσης ποσού 6.000,00 € για «Υπηρεσίες ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας».

12. Το αριθ. πρωτ. 163715/13-11-2020 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.

13. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. με Αρ.1671/20-11-2020 (με ΑΔΑ: 63647ΛΨ-Υ99) έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ.

14. Την αριθμ. πρωτ. 172570/2-12-2020 με ΑΔΑ: ΩΩΧΦ7ΛΨ-Ζ7Ι Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 4236/2-12-2020 για «Υπηρεσίες ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας».

15. Την αριθμ. πρωτ. 172374/1-12-2020 με ΑΔΑ: 6ΑΨΟ7ΛΨ-ΦΙΞ Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με Α/Α 8/1-12-2020 για «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ανάθεσης Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας» για τα έτη 2020-2021.

16. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007753840 για «Υπηρεσίες ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας».

17. Την ανάγκη «Υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Η Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «Υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας», για τις ανάγκες προστασίας της υγείας αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων της, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, και διάρκεια σύμβασης 16 Δεκεμβρίου 2020 έως 15-12-2021, προϋπολογισμού 5.995,40 € με Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια μόνο προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Πίνακα Ι, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 11 – 12 – 2020 και ώρα 10 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, 5ος όροφος, Πτολεμαίων 1 – 53100 Φλώρινα της Π.Ε. Φλώρινας.

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Prosklisi ekdilosis endiaferontos 1 iatros & 1 texnikos asfaleias gia PE FLORINAS

Πατήστε εδώ για ‘Εντυπο οικονομικής προσφοράς.