Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση των παραδοτέων του διασυνοριακού έργου COMBINE2PROTECT

Project - Combine2Protect IPA Interreg λογότυπο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση των παραδοτέων του διασυνοριακού έργου COMBINE2PROTECT

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τριών (3) ατόμων ειδικότητας: (1) ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, (1) ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (Ι) ΠΕ Δασολόγων για την υλοποίηση των παραδοτέων του διασυνοριακού έργου Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas.

COMBINE2PROTECT:

D.3.4.4, Αγροτικές πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές προϋπολογισμού 9.000,00€

D.5.4.1. Ανάπτυξη σήμανσης προϊόντων και υπηρεσιών για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, προϋπολογισμού 9.000,00€

D.5.4.4. πιέσεις της παραγωγής ενέργειας στην προστατευόμενες περιοχές, προϋπολογισμού 7.500,00€ &

D.2.4.3. Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Combine2Protect, προϋπολογισμού 1.000,00€.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη της:

 • Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α’ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 • Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 • Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
 • Το Programme Manual του Προγράμματος Interreg – IPA CBC Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
 • Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με αριθμ. Απόφασης C(2014)10180 της 18.12.2014.
 • Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών
 • Την 301/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης υλοποίησης Προγράμματος Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas (Κοινά Σχέδια Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και Αειφόρων Στόχων για την Ανάπτυξη της Διμερούς Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών). COMBINE2PROTECT
 • Το από 23/11/2017 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλούς εταίρου Centre for development of the South-East planning region και όλων των επωφελούμενων του προγράμματος, με όλα τα συνημμένα έγγραφα

  (Application Form, Justification of Budget, Procurement Plan, Environmental Assesment) όπως ισχύουν.

 • Το από 2/4/2018 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των ‘Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής Συνεργασίας’ και του Κέντρου Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας ως Επικεφαλούς εταίρου.
 • Την 1212/24-9-2018 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ-405/6 με Κωδικό έργου 2018ΕΠ40560019. (ΑΔΑ: 66Β7465ΧΙ8-2Θ0).
 • Την 3755/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6Ν7Μ7ΛΨ-Χ48) για έγκριση Δαπάνης του έργου Combine2Protect.
 • Την 3862/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6Ω8Ω7ΛΨ-ΙΧ6) για έγκριση Δαπάνης του έργου Combine2Protect.
 • Την αρ. πρωτ. 37065/06-03-2020. με ΑΔΑ: 6ΜΕ17ΛΨ-Θ9Χ Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D4.4.
 • Την αρ. πρωτ. 37062/06-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΡΙΖ7ΛΨ-Μ2Ο Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D4.1.
 • Την αρ. πρωτ. 37060/06-03-2020 με ΑΔΑ: 9ΚΠΘ7ΛΨ-Θ6Π Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D4.4.
 • Την αρ. πρωτ. 37053/06-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΟΤΙ7ΛΨ-ΛΧ4 Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D4.3.
 • Την 1499/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΦ647ΛΨ-Μ35) περί έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου Ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του έργου Combine2Protect.
 • Την 45/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΧΗΘ7ΛΨ-ΩΡ4) περί έγκρισης τροποποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου Ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του έργου Combine2Protect.
 • Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος

προτίθεται να προσλάβει τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας μέχρι την λήξη του έργου με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα: 1 άτομο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, 1 άτομο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, 1 άτομο ΠΕ Δασολόγων.

Η επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των τυπικών και πρόσθετων προσόντων του από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση των παραδοτέων του διασυνοριακού έργου COMBINE2PROTECT (με ΑΔΑ: ΩΞΘ17ΛΨ-ΙΙ3)