Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής (2023)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής (2023)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής (2023)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής (2023)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6405-11/02/2022 ΦΕΚ Β΄563/11.02.2022
 9. Την αριθμ. 1815/22 (ΑΔΑ: 96297ΛΨ-8ΡΕ) οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης
 10. Την αριθμ. 207/22 (ΑΔΑ: 6ΚΔ67ΛΨ-44Ω) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ και της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 29.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά το έτος 2022.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την 7/2/2023 και ώρα 10:00  π.μ. στην Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίσουν σε φάκελο (φάκελος τεχνικής προσφοράς) μαζί με την οικονομική προσφορά (φάκελος οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πλήρη αποδοχή των  τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης)
 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 3. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 4. Φορολογική Ενημερότητα
 5. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης),
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
Σημείωση: Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν

Α) σε περίπτωση  εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε  περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και

Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης  για το φυσικό πρόσωπο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 951,61 ευρώ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται  στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr

                                                                                      

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

Συνημμένα:

 • Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής (2023) (Pdf)
 • Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (docx)

 

ypiresia-magnitofonisis-apomagnitofonisis-praktikon-ps-kai-oe-pdm-2023