Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης των Προγραμματων του Στόχου “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ∆ημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου ∆ημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.∆. Α.Ε., για την πλήρωση κενών θέσεων στελεχών στις Μονάδες της.
Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α ́) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την περίοδο 2014-2020 (άρθρα 34 και 38)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α ́)

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (7Χ43465ΧΙ8-ΠΟΖ)