Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου έχοντας υπ’ όψιν:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, …. και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24Α)
2.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, …., ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (Ω3ΞΨ4653ΠΓ-ΤΣ1)