Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδικού Τάπητα – ΠΕ Φλώρινας

Συνθετικός χλωροτάπητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδικού Τάπητα

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για την Προμήθεια (μεταφορά, και παράδοση), ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α’ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).
 5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.
 6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
 8. Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. πρωτ. 81369/1636/8-5-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003060644 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας.
 9. Το αριθ. πρωτ. 83819/7041/10-5-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.
 10. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Αρ. 1390/16-5-2018 (με ΑΔΑ: ΩΠΗΡ7ΛΨ-ΜΒ9) για έγκριση Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ.
 11. Την αριθμ. Πρωτ. 97890/8218/30-5-2018 με ΑΔΑ: 7ΑΓΣ7ΛΨ-4ΛΓ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 2402/30-5-2018 για τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου

  «Προμήθεια ειδικού Τάπητα για την Π.Ε. Φλώρινας».

 12. To εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003226535
 13. Το αριθ. πρωτ. 81225/1631/8-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισμό μελέτης για την προμήθεια Προμήθεια (μεταφορά και παράδοση) ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Την Αριθ. 1835/20-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΙΞΚ7ΛΨ-3ΙΦ) έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας (μεταφορά και παράδοση) ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 15. Την αριθ. 1836/20-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΟΔ07ΛΨ-Λ27) έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας (μεταφορά και παράδοση) ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας.
 16. Την ανάγκη Προμήθειας ειδικού Τάπητα για την Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για την Προμήθεια (μεταφορά, και παράδοση), ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 9899.01 οικονομικού έτους 2018. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση ειδικού Τάπητα, έως και 31/12/2018.

Ο προς προμήθεια ειδικός τάπητας περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το Περιγραφικό Τιμολόγιο, του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει:

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής χρειάζεται να προσκομίσει, υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

α) Σήμα πιστοποίησης σε γήπεδο εντός ελληνικής Επικράτειας του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα

β) Ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα, διαστάσεων τουλάχιστον 20cmx20cm ,

γ) Τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου χλοοτάπητα.

δ) Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα.

ε) Έγγραφη παροχή εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του τεχνητού, σε συνδυασμό καλής

χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την Υπηρεσία χρόνο των τριών (3) ετών.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα «δεσμεύεται να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, ώστε να τοποθετήσει τον προς προμήθεια συνθετικό χλοοτάπητα, πάνω στην υφιστάμενη βάση, εφόσον αναλάβει την παρούσα προμήθεια, καθώς και να συμπεριλάβει στο κόστος της προσφοράς του τυχόν επιδιορθώσεις της υφιστάμενης βάσης, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρως και σωστά αυτή η τοποθέτηση».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 

 

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.