Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Μετατάξεις
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πουιδρύθηκε με το νόμο 4429/2016 (ΦΕΚ Α ́ 199) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Το ΕΛΙΔΕΚ, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση/απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016. Η μετακίνηση/απόσπαση θα διενεργηθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση