Πολιτική Προστασία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, με την υπ’αρίθμ. 1033/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΞΟ7ΛΨ-590) προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα έως 31/12/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, (έδρα και Περ. Ενότητες) αίτηση συμμετοχής  σε κλειστό φάκελο, μέχρι και την Τετάρτη 10  Αυγούστου 2022, ώρα 15.00, (λήξη υποβολής αιτήσεων) στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό), με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην με αριθμό πρωτ.108636/18/7/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα μηχανήματα έργων και το προσωπικό που χρειάζονται  για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, θα αποζημιώνονται  σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές ανά ώρα,

όπως αυτές ορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
1 Φορτηγό αυτοκίνητο 10 m3 60,00 €
2 Φορτηγό αυτοκίνητο 15 m3 75,00 €
3 Διαμορφωτής – Ισοπεδωτής ισχύος 135 HP 73,00 €
4 Διαμορφωτής – Ισοπεδωτής ισχύος 200 HP 88,00 €
5 Προωθητής ισχύος 180 HP 95,00 €
6 Προωθητής ισχύος 200 HP 118,00 €
7 Προωθητής ισχύος 300 HP 159,00 €
8 Εκσκαφέας – Φορτωτής ισχύος 100 HP 60,00 €
9 Εκσκαφέας ισχύος 160 HP 75,00 €
10 Εκσκαφέας ισχύος 200 HP 90,00 €
11 Εκσκαφέας ισχύος 285 HP 115,00 €
12 Φορτωτής ισχύος 160 HP 80,00 €
13 Φορτωτής ισχύος 220 HP 90,00 €
14 Φορτωτής ισχύος 295 HP 115,00 €
15 Γερανός 12-30 Τόνων 75,00 €
16 Γερανός 30-80 Τόνων 115,00 €
17 Καλαθοφόρο 60,00 €
18 Φορτηγό με Βυτίο  ωφέλιμου φορτίου έως 6 τόνους 40,00 €
19 Φορτηγό με Βυτίο ωφέλιμου φορτίου άνω των 6 τόνων 50,00 €
20 Ωρομίσθιο εργάτη 16,00 €

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Διευκρινήσεις και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2461052703 (για την έδρα)

2462353255 (για την ΠΕ Γρεβενών)

2467350299 (για την ΠΕ Καστοριάς)

2461351366 (για την ΠΕ Κοζάνης)

2385350423 (για την ΠΕ Φλώρινας)

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην ενότητα Ενημέρωση Πολιτών -> Δελτία Τύπου