Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614 /2007 (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007), τις διατάξεις του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ /31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, την αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ271/ 08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν.4314 / 2014 (ΦΕΚ 265 /τ. Α’ / 23.12.2014) ως ισχύουν.
Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:
1. Το Ν.4314/ 2014 (ΦΕΚ 265/ τ. Α’ / 23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Το Ν. 3614 / 2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007) όπως τροποποιήθηκε καιισχύει,

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση